• Forsikringsbetingelser


  3. INDBO-ANSVAR

  3.0 Forsikringssum
  Forsikringen dækker med op til DKK 50.000 for skader på indbo opstået i forsikringsperioden. Skader på ruder, kummer og køkkenbordplader er dog alene dækket med op til DKK 8.000.

  3.1 Dækningens omfang
  Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede i henhold til lejeaftalen pådrager sig for skader forvoldt i forsikringsperioden på indboet i den lejede feriebolig, herunder skade på ruder og kummer samt køkkenbordplader.

  3.2 Undtagelser

  Forsikringen dækker ikke

  1. almindelig slitage, ridser, skrammer, tilsmudsning eller gradvis forringelse,
  2. tyveri begået af sikrede eller dennes gæster,
  3. skader forvoldt af sikrede med forsæt,
  4. skader fremkaldt af sikrede under selvforskyldt beruselse eller under selvforskyldt påvirkning af narkotiske stoffer eller andre rusgifte, når påvirkningen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden,
  5. skade forvoldt af husdyr. Denne undtagelse gælder ikke sikredes hund,
  6. skader på cykler og søfartøjer, herunder windsurfere, surfboards, kanoer og kajakker samt dele hertil,
  7. kosmetiske skader på kummer, herunder spa- og boblebad,
  8. skade på swimmingpools og vandet heri.

  3.3 Beregning af erstatning

  a) Genstande, der dokumenteret, er mindre end 2 år gamle, og som i øvrigt var ubeskadigede før skaden skete, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande.

  b) For genstande, der er mere 2 år gamle opgøres erstatningen på grundlag af genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med fradrag af 10 % pr. begyndt år fra det tidspunkt, hvor genstanden er købt. Erstatningen vil for disse genstande som minimum udgøre 20 % af nyværdi.

  c) Gouda kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til værdiforringelsen.

  d) Gouda er berettiget, men ikke forpligtet til at erstatte in natura.

  3.4 Anerkendelse er erstatningskrav 

  Gouda er alene forpligtet til at betale for udgifter, der er afholdt med Goudas godkendelse. Sikredes anerkendelse eller betaling af erstatningskrav, forpligter ikke Gouda. Ved at anerkende erstatningskravet, risikerer sikrede selv at skulle betale.

  3.5 Forhold i skadetilfælde

  I ethvert tilfælde af skade skal sikrede straks anmelde dette til udlejningsbureauet vedlagt fornøden dokumentation. Ved skade på indbo, skal sikrede vedkende sig den pågældende skade.

  3.6 Dobbeltforsikring

  Forsikringen dækker ikke udgifter, der er dækket af en anden forsikring.