• Lejebetingelser


  Lejebetingelser 2018

  § 1 – Aftalens parter

  Disse lejebetingelser gælder ferieboliger formidlet

  gennem Enjoy Resorts. Enjoy Resorts er ikke ejer af

  ferieboligerne, men udelukkende formidler af

  lejemål og agerer som formidler i eget navn over

  for lejer.

  1.1 Enjoy Resorts er lejers kontraktansvarlige

  partner og driver udlejningen gennem henholdsvis:

  1.2 Ferieboliger beliggende i Sønderborg

  kommune: Enjoy Resorts Marina Fiskenæs ApS

  (CVR-nr: 35683380), Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten

  samt

  1.3 Ferieboliger beliggende i Tønder kommune:

  Enjoy Resorts Rømø ApS (CVR-nr: 35683437),

  Vestergade 31, 6792 Rømø.

  § 2 – Bestilling

  Straks efter modtagelse af lejers bestilling sender

  Enjoy Resorts en e-mailbekræftelse med faktura.

  Bestillingen er bindende for lejer fra

  bestillingstidspunktet.

  § 3 – Betaling

  Ved bestilling betales 1/4-del af totalbeløbet.

  Restbeløbet skal være Enjoy Resorts i hænde

  senest 4 uger før opholdets begyndelse.

  3.1 Hvis der er under 8 uger til opholdets

  begyndelse, skal hele beløbet indbetales ved

  bankoverførelse, kontant eller med betalingskort.

  3.2 Hvis der er under 3 uger til opholdets

  begyndelse, skal hele beløbet indbetales kontant

  eller med betalingskort.

  Såfremt lejer ikke overholder betalingsbetingelserne

  og betalingsfristerne, er Enjoy

  Resorts berettiget til at ophæve lejeaftalen. Ved

  Enjoy Resorts ophævelse, som følge af manglende

  betaling, gælder afbestillingsreglerne i paragraf 3

  og den oprindelige betalingsdato som

  skæringsdato.

  Indbetales lejebeløbet ikke som angivet ovenfor, er

  Enjoy Resorts berettiget til at annullere lejeaftalen

  uden tilbagebetaling af tidligere indbetalte beløb

  og uden at advisere herom. Det samlede lejebeløb

  indeholder et administrationsgebyr på 100 kr, som

  ikke returneres for det tilfælde, at lejer ønsker at

  annullere lejeaftalen.

  § 4 – Afbestilling

  Før opholdets begyndelse kan lejer til enhver tid

  afbestille lejeaftalen. Afbestilling skal ske via

  anbefalet/rekommanderet brev eller e-mail til

  Enjoy Resorts. Ved afbestilling per e-mail gælder

  denne først når Enjoy Resorts har modtaget og

  bekræftet den. Følgende afbestillingsgebyrer vil

  blive opkrævet:

  4.1 Over 6 til lejemålets påbegyndelse: 25% af

  totallejen + administrationsgebyr, dog mindst 500

  kr.

  4.2 Mellem 4 uger og 6 uger før lejemålets

  påbegyndelse: 50% af totallejen + administrationsgebyr,

  dog mindst 500 kr.

  4.3 Under 4 uger til og med ankomstdagen eller

  senere og ved udeblivelse: 100% af totallejen +

  administrationsgebyr.

  4.4 Sygdomsafbestillingssikring

  Det anbefales ved bestilling af opholdet, at der

  tegnes afbestillingssikring, som bevirker, at

  lejebeløbet/indbetalt depositum tilbagebetales i

  tilfælde af sygdom. Afbestillingssikringen koster 5

  % af lejebeløbet og skal tegnes og betales senest

  samtidig med betaling af første rate iht. faktura.

  Lejemålet kan annulleres pga. akut sygdom,

  ulykkestilfælde eller dødsfald, som rammer lejer,

  ægtefælle, børn, forældre eller søskende.

  Begrundelsen for annullering skal dokumenteres af

  uvildig læge, og lægeattest skal være Enjoy Resorts

  i hænde senest 7 dage efter afbestilling/afbrydelse

  af ophold.

  § 5 – Ændringer af lejeaftalen

  Ved over 8 uger til lejemålets begyndelse

  imødekommer Enjoy Resorts så vidt muligt lejers

  ønske om ændringer i lejeaftalen. I denne

  forbindelse opkræver Enjoy Resorts et

  ændringsgebyr på 500 kr. Senere ændringer kan

  kun foretages som afbestilling af lejeaftalen, jf.

  paragraf. 3.

  § 6 – Enjoy Resorts opsigelse af lejeaftalen

  Enjoy Resorts kan opsige lejeaftalen uden varsel,

  hvis Enjoy Resorts ikke kan opfylde lejeaftalen,

  fordi ejeren af ferieboligen ikke kan eller nægter at

  stille ferieboligen til rådighed. Enjoy Resorts ret til

  at opsige lejeaftalen er betinget af, at Enjoy

  Resorts, hvis det er muligt, tilbyder lejer en

  feriebolig af tilsvarende stand som det aftalte.

  Accepterer lejer ikke dette tilbud, refunderes det

  allerede indbetalte lejebeløb, og der ydes ikke

  yderligere erstatning.

  § 7 – Enjoy Resorts aflysning af lejemålet

  Enjoy Resorts forbeholder sig retten til, at

  annullere lejeaftalen, hvis gennemførslen heraf

  umuliggøres eller væsentligt kompliceres pga.

  omstændigheder, der ikke kunne forudses ved

  indgåelsen af lejeaftalen, som f.eks. krig,

  borgerkrig, oprør, civile uroligheder, terror,

  atomuheld, forbud som følge af eller i medhør af,

  lov, samt anden administrativ afgørelse, strejke,

  lockout, epidemier, natur- og forureningskatastrofer,

  brand osv. Dette kan ske uden

  erstatning til lejer for eventuelle skader eller tab.

  § 8 – Lejeprisens indhold

  Fri rådighed over ferieboligen og dens udstyr i

  lejeperioden. Slutrengøring. Adgang til Enjoy

  Resorts wellnessafdeling, fitnessområde og

  badeland inden for åbningstiden.

  Forbrugsafgifter (vand, varme, elektricitet) samt

  sengetøj er ikke inkluderet.

  § 9 – Rabatformer

  Der kan kun benyttes én rabatform pr. ophold.

  Rabatter kan ikke kombineres.

  § 10 – Ankomst og afrejse

  Ankomst finder som udgangspunkt sted efter kl.

  15. Afrejse skal ske senest kl. 11.00. Ønsker lejer at

  ankomme uden for feriecenterets åbningstid skal

  dette skriftligt meddeles senest 24 timer før

  ankomst, så lejer kan modtage information om

  nøgleudlevering.

  § 11 – Depositum

  Ved ankomst kan der opkræves et depositum på

  1.500 kr. pr. bolig. Ved udlejning i perioden mellem

  jul og nytår, eller ved udlejning til grupper, er

  receptionen berettiget til at kræve op til det

  tredobbelte af det normale depositum. En gruppe

  består af mindst 6 personer, der ikke holder

  familie- eller partnerferie. Uafhængig heraf er der

  ligeledes tale om en gruppe ved 6 eller flere

  rejsedeltagere, hvor ingen personer er over 25 år.

  Depositum tilbagebetales senest 3 uger efter endt

  ophold, hvis ikke der forekommer mangler eller

  beskadigelser af ferieboligen.

  11.1 Uanset om der er udtaget depositum ved

  ankomst, er Enjoy Resorts berettiget til at

  inddække lejerforårsagede skader via de anvendte

  betalingsmidler efter afrejse.

  § 12 – Serviceydelser

  Der er mulighed for at leje sengelinned, barneseng

  og barnestol m.v. på feriecentret. Se priser på

  Enjoy Resorts hjemmeside.

  § 13 – Kæledyr

  I nogle ferieboliger er det tilladt at medbringe

  kæledyr mod et tillæg. Hvis lejer ønsker at

  medbringe kæledyr, skal dette oplyses ved

  bestilling af opholdet. Ved senere forespørgsler, er

  Enjoy Resorts berettiget til at afslå dette, hvis

  kæledyr ikke er tilladt i den anviste feriebolig. Se

  Enjoy Resorts hjemmeside for priser.

  § 14 – Rengøring

  Slutrengøring er inkluderet i lejeprisen. Den daglige

  rengøring påhviler lejeren selv. Der er

  rengøringsrekvisitter i ferieboligen.

  § 15 – Lejerens ansvar

  Lejeren er forpligtet til at respektere de

  ordensbestemmelser, som gælder for

  feriecentrene. Lejeren hæfter fuldt ud for boligens

  inventar. Den person, der har indgået lejemålet,

  hæfter også for skader forvoldt i lejeperioden af

  øvrige beboere i boligen. Boligen må maksimalt

  bebos af det antal personer, der oplyses ved

  bestilling.

  15.1 Skader og selvrisiko

  Ved skader på huset opkræves en selvrisiko på

  2.000 kr. Denne selvrisiko bruges til modregning i

  forbindelse med forsikringssager eller til at dække

  lignende udgifter (fx ved tab af nøgler).

  § 16 – Reklamation

  Lejer er forpligtet til straks at anmelde eventuelle

  skader eller mangler til receptionen eller

  lokalkontoret. Desuden er det lejers ansvar at

  sætte en rimelig frist for afhjælpning, før lejer er

  berettiget til at hæve lejekontrakten. Krav om

  erstatning skal skriftligt meddeles Enjoy Resorts

  inden for én måned fra ankomstdagen på

  kundeservice@enjoyresorts.dk.

  16.1 Vagttelefon

  Lejer kan uden for normal åbningstid kontakte

  vagttelefonen på 6914 8006. Vagttelefonen er

  bemandet af en vagt, der kan hjælpe med akutte

  problemer, der gør det umuligt at være i huset.

  16.2 Tredjepart og skader

  Undtaget hvor lovgivningen placerer et eksplicit

  ansvar hos ER, kan ER ikke påtage sig ansvaret for

  skader som lejer bliver udsat for under og som en

  følge af sit ophold. Dette inkluderer, men er ikke

  begrænset til, infektioner, utøj og andre gener som

  lejer måtte udsættes for under sit lejemål.

  § 17 – Boligønsker

  Ønsker om en bestemt feriebolig noteres og

  efterkommes, hvis det er muligt, men der gives

  ingen garanti.

  § 18 – Tvister, værneting og lovvalg

  Lejeaftalen er undergivet dansk ret. Enhver tvist

  mellem parterne, der måtte udspringe af

  lejeaftalen, herunder fortolkningen og

  anvendelsen heraf, og som ikke kan løses i

  mindelighed ved forhandling mellem parterne, skal

  behandles ved Byretten i Sønderborg (jf. § 1.2) eller

  Tønder (jf. § 1.3) som første instans.

  Gældende for aftaler indgået efter 1. januar 2018